گالری استیدو

جلسات مقدماتی استیدو

تصاویر این بخش مربوط به اقدامات پیش راه اندازی و پیش از شروع اقدامات اجرایی استیدو میباشد. معرفی و رزومه عزیزان حاضر در عکسها در بخش تیم استیدو قابل رویت است.

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده

ارائه ایده استعدادیابی و بررسی آن ٬ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

ایرج عربسیدرضا مداح زاده

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده

۲۹ مهرماه ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زادهایرج عرباکبر جهانیانمحمد معانیمحمدحسین ناصرملی

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده - کاوه خبیری

۴ آبان ماه ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زادهایرج عربکاوه خبیری

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده - زرنگار - زرگر - خیرالله زاده

۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰

اکبر جهانیانسیدرضا مداح زادهایرج عربجعفر زرنگارعلی اصغر زرگرراحله خیرالله زاده

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده - کاظم واعظ موسوی

۱۲ آبان ۱۴۰۰

اکبر جهانیانکاظم واعظ موسویایرج عرب سیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - غلامرضا نوروزی

۱۲ آبان ۱۴۰۰

غلامرضا نوروزیسیدرضا مداح زادهایرج عرباکبر جهانیان

ایرج عرب - سیدرضا مداح زاده - سیداشکان اردیبهشت

۱۲ آبان ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زادهایرج عربسیداشکان اردیبهشت

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - محمدحسین علیزاده

۱۵ آبان ۱۴۰۰

ایرج عربمحمدحسین علیزادهسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - بهنام محمودی

۱۵ آبان ۱۴۰۰

ایرج عرببهنام محمودیسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - حسن میرزا آقابیک - راضیه سیف زاده

۲۰ آبان ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زادهحسن میرزاآقابیک – ایرج عربراضیه سیف زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - کاوه خبیری- علیرضا سجادی

۲۳ آبان ۱۴۰۰

فاطمه عربایرج عربکاوه خبیری – علیرضا سجادی قائم مقامی  سیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - حسن میرزا اقابیک

۲۴ آبان ۱۴۰۰

ایرج عربحسن میرزاآقابیکسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - غلامرضا کمانه

۲۹ آبان ۱۴۰۰

حمیده بازوبندیفاطمه عربایرج عربسیدغلامرضا کمانهسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - ایرج رحمانی

۳۰ آبان ۱۴۰۰

ایرج عربایرج رحمانیسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - پژمان راهبر ورزش سه

۱ آذر ۱۴۰۰

ایرج عربپژمان راهبرسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - حسین شایان

۲ آذر ۱۴۰۰

ایرج عربحسین شایانسیدرضا مداح زاده

سیدرضا مداح زاده - الهه هاشمی - ایرج عرب - مریم رستمی

۴ آذر ۱۴۰۰

ایرج عربمریم رستمی – الهه هاشمیسیدرضا مداح زاده

معاونت های سازمان استیدو

۱۸ آذر ۱۴۰۰

کاوه خبیریایرج عرببهروز منتقمیحمیده بازوبندیسیدرضا مداح زادهالهه هاشمیعلیرضا سجادی

شورای راهبردی سازمان استیدو

۱۸ آذر ۱۴۰۰

نشست اول شورای راهبردی سازمان استعدادیابی استیدو

سیدرضا مداح زاده- ایرج عرب - مهدی محمدنبی - بهروز منتقمی - کمانه - شورای راهبردی

۱۸ آذر ۱۴۰۰

سجادیزرگرملاجعفری کمانه میرزااقابیک بازوبندی هاشمی منتقمی محمدنبی انصاری عرب مداح زاده نامنی خبیری

ایرج عرب - کاوه خبیری - سیدرضا مداح زاده

۲۱ آذر ۱۴۰۰

ایرج عربکاوه خبیری – سیدرضا مداح زاده – جلسه با معاونت علمی استیدو

سیدرضا مداح زاده- محمد گلفشان- ایرج عرب

۲۳ آذر ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زادهمحمد گلفشانایرج عرب – سازمان جوانان هلال احمر

ایرج عرب- احمد عبدالوند- سیدرضا مداح زاده

۲۵ آذر ۱۴۰۰

ایرح عرب – احمد عبدالوند – سیدرضا مداح زاده

ایرج عرب- محمدرضا فضلی- سیدرضا مداح زاده

۲۷ آذر ۱۴۰۰

ایرج عربمحمدرضا فضلیسیدرضا مداح زاده فدراسیون اسکیت

مداح زاده - عرب - رحمانی

۶ دی ۱۴۰۰

ایرج عربایرج رحمانی – سیدرضا مداح زاده – جلسه با معاونت استان های استیدو

عرب - فلاح - مداح زاده

۶ دی ۱۴۰۰

ایرج عرب – مرتضی فلاحسیدرضا مداح زاده – جلسه با مشاور حقوقی استیدو

عرب - نیکوخصال - مداح زاده

۶ دی ۱۴۰۰

ایرح عرب – فرهاد نیکوخصال – سیدرضا مداح زاده – وزارت ورزش و جوانان

مداح زاده - نامنی - عرب

۶ دی ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – احمد نامنیایرج عرب ناصر طالبی وزارت ورزش و جوانان

عرب - خسروی - مداح زاده

۶ دی ۱۴۰۰

ایرج عربعلی خسروی – سیدرضا مداح زاده – وزارت ورزش و جوانان

عرب - پریچهره - مداح زاده - پسندیده

۶ دی ۱۴۰۰

ایرج عربنصرت الهه پریچهره – سیدرضا مداح زاده علیرضا پسندیده وزارت ورزش و جوانان

سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب - کیوان کیان

۱۱ دی ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – کیوان کیانایرج عرب

ایرج عرب - الهه هاشمی - سیدرضا مداح زاده

۱۲ دی ۱۴۰۰

ایرج عرب – الهه هاشمیسیدرضا مداح زاده – جلسه با مشاور روابط عمومی و بین الملل

شهرام عظیمی - سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب

۱۴ دی ۱۴۰۰

شهرام عظیمیسیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – وزارت ورزش و جوانان

احمد نامنی- ایرج عرب- سیدمصطفی طیبی

۱۴ دی ۱۴۰۰

احمد نامنیایرج عرب – سیدمصطفی طیبی سیدرضا مداح زاده وزارت ورزش و جوانان

هاشم صیامی - فدراسیون دو و میدانی

۲۸ دی ۱۴۰۰

علی رضائیایرج عرب – هاشم صیامی  سیدرضا مداح زاده فدراسیون دو و میدانی

سیدحسن طباطبايی - فدراسیون کاراته

۲۸ دی ۱۴۰۰

محسن آشوریایرج عرب – سیدحسن طباطبائی علیرضا احسانی  سیدرضا مداح زاده فدراسیون کاراته

شورای راهبردی استیدو- مداح زاده

۳۰ دی ۱۴۰۰

جلسه دوم شورای راهبردی – سازمان استعدادیابی استیدو

شورای راهبردی استیدو - سیدرضا مداح زاده

۳۰ دی ۱۴۰۰

جلسه دوم شورای راهبردی  سازمان استعدادیابی استیدو

نادر دارستانی - سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب

۶ بهمن ۱۴۰۰

ایرج عرب – نادر دارستانی  سیدرضا مداح زاده فرتاک نیوز

حمیدرضا روشندل - سیدرضا مداح زاده - ایرج عرب

۶ بهمن ۱۴۰۰

نادر دارستانیقادی  سیدرضا مداح زاده  حمیدرضا روشندل ایرج عرب صالح احمدی لیمومی

فدراسیون قایقرانی - علیرضا سهرابیان

۹ بهمن ۱۴۰۰

ایرج عرب – علیرضا سهرابیان – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون قایقرانی

فدراسیون والیبال - داورزنی

۹ بهمن ۱۴۰۰

محمدرضا داورزنی – سیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – ابراهیم نوزایی – فدراسیون والیبال

فدراسیون کونگ فو - رضا حیدری

۹ بهمن ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – رضا حیدری – جعفر قدرتی – فدراسیون کونگ فو

فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ایرج عرب – یوسف بهتری – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی

فدراسیون شنا - محسن رضوانی

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

محسن رضوانی – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – محمد علی آبادی – فدراسیون شنا

فدراسیون نابینایان - محمدرضا مظلومی

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – محمدرضا مظلومی – فدراسیون نابینایان

فناوران اطلاعات انصار - علی چهارلنگی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – علی چهارلنگی – ایرج عرب – فناوران اطلاعات انصار

فدراسیون شمشیربازی - فضل اله باقرزاده

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

فضل الله باقرزاده – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون شمشیربازی

فدراسیون اسکواش - مسعود سلیمانی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

مسعود سلیمانی – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون اسکواش

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – مازیار ناظمی – ایرج عرب – فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

تفاهم نامه استیدو با دو و میدانی

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه استیدو و فدراسیون دو و میدانی

ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – علی رضایی – هاشم صیامی

رئیس فدراسیون هاکی

۱ اسفند ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – بهرام قدیمی – ایرج رحمانی – مجید رباطی – فدراسیون هاکی

محمدرضا فضلی - سیدرضا مداح زاده

۴ اسفند ۱۴۰۰

ایرج عرب – محمدرضا فضلی – سیدرضا مداح زاده

فدراسیون تنیس روی میز

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

پیمان حسنی – ایرج عرب – مهرداد علی قارداشی – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون تنیس روی میز

فدراسیون تنیس

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – داوود عزیزی – فدراسیون تنیس

فدراسیون گلف

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

سیدرضا مداح زاده – حمید عزیزی – ایرج عرب – فدراسیون گلف

استیدو٬‌اسکواش ٬ رحمانیون

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

علی رحمانیون – ایرج عرب – علیرضا ناظم – امیر عزیزی پور – سیدرضا مداح زاده

استیدو - هداوند - مداح زاده

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

احمد عبدالوند – ایرج عرب – رضا توجهی – فرامرز هداوند میرزایی – سیدرضا مداح زاده

عرب - مداح زاده - آقابیک

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – حسن میرزااقابیک

محمدنبی - مداح زاده - عرب

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – مهدی محمدنبی

عرب - سیدامیر حسینی - سیدرضا مداح زاده

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

ایرج عرب – سیدامیر حسینی – سیدرضا مداح زاده

مصطفی محمودی - عرب - مداح زاده

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

ایرج عرب – مصطفی محمودی – سیدرضا مداح زاده

استیدو و آموزش و پرورش البرز

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

ایرج عرب – علی عرب – علی حجرگشت – سیدرضا مداح زاده – آموزش و پرورش البرز

حسین بابویی - مداح زاده - عرب - فدراسیون ورزش دانش آموزی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ایرج عرب – حسین بابویی – سیدرضا مداح زاده – حمیده بازوبندی- فدراسیون ورزش دانش آموزی

عباس نظریان- مداح زاده - عرب- فدراسیون اسکی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ایرج عرب – عباس نظریان – سیدرضا مداح زاده – فدراسیون اسکی

تفاهم نامه استیدو و فدراسیون اسکواش

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

امضای تفاهم نامه استیدو و فدراسیون اسکواش

مسعود سلیمانی – سیدرضا مداح زاده

کمیته ملی پارالمپیک

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

محمود خسروی وفا – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – کمیته ملی پارالمپیک

دکتر نصرالله سجادی

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیدرضا مداح زاده – سیدنصراله سجادی – ایرج عرب – کمیته المپیک

مدیر کل استعدادیابی وزارت ورزش

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

فرامرز کیانی زاده – سیدرضا مداح زاده – ایرج عرب – ابوالفضل سلیمانی – علی دانشمندفر – اداره کل استعدادیابی وزارت ورزش

دکتر گائینی دانشگاه تهران

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

عباسعلی گائینی – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – دانشگاه تهران

دکتر گودرزی وزیر ورزش

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

محمود گودرزی (وزیر سابق ورزش و جوانان) – ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده

فرتاک - الهه هاشمی - مداح زاده

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نادر دارستانی – سیدرضا مداح زاده – الهه هاشمی – ایرج عرب – فرتاک ورزشی

ایران مال و استیدو

۳ خرداد ۱۴۰۱

سیدرضا مداح زاده – سیدصلاح الدین نقشبندی – ایرج عرب – ایران مال

انجمن صنفی باشگاه داران استان تهران

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

ایرج عرب – سیدرضا مداح زاده – حسن میرزا آقابیک – کاوه صدقی – علی سلامت – دکتر درشکی – رحمانیان – انجمن صنفی باشگاه داران استان تهران

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

سیدرضا مداح زاده – نصرت اله پریچهره – ایرج عرب – وزارت ورزش

محمد هاشمی سیاوشانی - استیدو

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

کاشانی – ایرج عرب – محمد هاشمی سیاوشانی – سیدرضا مداح زاده – وزارت ورزش