کمیته علمی سازمان استیدو

این کمیته که از ارکان و مهمترین بخش های سازمان استعدادیابی ورزشی حرکتی استیدو می باشد ٬ زیر نظر معاونت علمی و پژوهشی سازمان فعالیت کرده و شامل کمیته های مختلف زیر می باشد: