کمیته بازاریابی و فروش

مسعود مرشدی
کارشناس بازاریابی
دکترای مدیریت تربیت بدنی از آکسفورد آسیا٬ ارشد جامعه شناسی ورزشی با سوابق: رئیس اداره ورزش و جوانان کرج٬ مشاور معاونت ارتباطات آموزش و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی٬ معاون اداره کل مجموعه ورزشی انقلاب تهران٬ مدیر کل تربیت بدنی استان هرمزگان٬ معاون اداره کل تربیت بدنی استان کرمان٬ رئیس اداره تربیت بدنی اصفهان و کاشان و ...٬ مربی تیم ملی هندبال ایران٬‌ دبیر کمیته مربیان فدراسیون هندبال...
ایران٬‌ مربیگری بین المللی هندبال از فدراسیون جهانی٬ مربی رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی ایران٬ داور رسمی فدراسیون هندبال ایران٬‌ مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی٬ مشاور ورزشی استاندار استان البرز و ....
ادامه رزومه