اطلاعات ستادی وزارت ورزش و جوانان

آدرس ٬ تلفن و ایمیل حوزه های وزارت ورزش و جوانان

وزیر ورزش و جوانان : سیدحمید سجادی هزاوه

ردیفحوزه و ریاست حوزهآدرستلفنایمیل
۱وزارتی- اسماعیل احمدیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۰۹۶۵ministerial@msy.gov.ir
۲معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ایبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۴۳dapsd@msy.gov.ir
۳معاونت امور جوانان - وحید یامین پوربلوار نلسون ماندلا،خیابان سایه ساختمان شماره ۲۲۲۶۶۲۲۹۵doya@msy.gov.ir
۴معاونت توسعه ورزش بانوان - مریم کاظمی پوربزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۱۹dwasad@msy.gov.ir
۵معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی - سینا کلهربزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۰۲۱۴۸۲cultural@msy.gov.ir
۶معاونت حقوقی ،امور مجلس و هماهنگی امور استانها - بنیامین شکوه فربزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۳۵dlppa@msy.gov.ir
۷معاونت توسعه مدیریت و منابع - امیرحسین مطلبیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۱۲drdl@msy.gov.ir
۸دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات - عباسعلی اکبریبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۰۹۲۵ofacr@msy.gov.ir
۹اداره کل حراست - جعفر شهیدیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۳۵hsports@msy.gov.ir
۱۰مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی - رضا نیک بخشبلوار نلسون ماندلا،خیابان سایه ساختمان شماره ۲۲۲۶۶۲۲۹۵cssr@msy.gov.ir
۱۱اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی - کاوه احمدیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۰۹۵۶gopr@msy.gov.ir
۱۲دفتر امور بین الملل - شهرام عظیمیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۱۰۳۲oia@msy.gov.ir
۱۳دفتر فنی و نظارت برطرحها و اماکن ورزشیخیابان سئول مجموعه ورزشی انقلاب ساختمان چهارطبقه-طبقه ۴۲۶۲۱۶۲۵۶
۱۴هیئت و هسته مرکزی گزینش - محمد عباسیبزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خیابان سئول ساختمان شماره ۱۲۲۶۶۰۹۷۰
۱۵مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش - علی دست بازبلوار نلسون ماندلا،خیابان سایه ساختمان شماره ۲۲۲۶۶۲۲۸۳

جدول ها به سمت راست و چپ حرکت داده می شوند!