تغییر تصویر کاور شما
Madahzadeh
تغییر تصویر کاور شما
مدیر سایت سازمان توسعه استعدادیابی ورزشی استیدو دکترای استراتژیک ٬ عضو انجمن اقتصاد دانان ایران https://madahzadeh.me/fa
وضعیت این حساب کاربری تایید شده است

این کاربر هنوز هیچ اطلاعاتی به پروفایل خود اضافه نکرده است.