اطلاعات اداره کل ورزش و جوانان استانها

آدرس ٬ تلفن و سایت اداره کل ورزش و جوانان استان های کشور

ردیفاداره کلمدیر کلتلفنآدرس سایت
۱اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیایوب بهتاجتلفن: ۳۴۷۶۶۴۰۰-۰۴۱http://eazarbayjan.msy.gov.ir
۲اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیکیومرث پور ایران دوستتلفن: ۳۳۴۵۴۱۱۰-۰۴۴http://wazarbayjan.msy.gov.ir
۳اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیلسجاد انوشیروانیتلفن: ۳۳۲۳۴۰۳۸-۰۴۵http://ardebil.msy.gov.ir
۴اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانسیدمحمد طباطباییتلفن: ۱۸-۳۶۳۰۸۲۱۲-۰۳۱۱http://isfahan.msy.gov.ir
۵اداره کل ورزش و جوانان استان البرزمجتبی جانعلیتلفن: ۲۵۵۰۶۰۶-۰۲۶۳ / ۲۵۵۷۸۷۸-۰۲۶۳http://alborz.msy.gov.ir
۶اداره کل ورزش و جوانان استان ایلاممظفر علی شاهیتلفن: ۲-۳۳۳۰۰۳۱-۰۸۴۳http://ilam.msy.gov.ir
۷اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهراحمد بهروزیان فردتلفن: ۳۳۳۴۱۰۵۸-۰۷۷http://boushehr.msy.gov.ir
۸اداره کل ورزش و جوانان استان تهراننصرت اله پریچهرهتلفن: ۳-۷۷۵۳۴۲۲۱-۰۲۱http://tehran.msy.gov.ir
۹اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاریحمید کریمیتلفن: ۲۲۵۱۰۰۰-۰۳۸۳http://chb.msy.gov.ir
۱۰اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویافشین داوریتلفن: ۷۶۴۰۳۴۱-۰۵۱۳http://khorasanrazavi.msy.gov.ir
۱۱اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالیمصیب اکبرزادهتلفن: ۹۵-۲۲۳۶۵۹۲-۰۵۸۳http://nkhorasan.msy.gov.ir
۱۲اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیحسن عزیزیتلفن: ۲۴۰۵۵۶۴-۰۵۶۳http://skhorasan.msy.gov.ir
۱۳اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان حمید بنی تمیمتلفن: ۳۳۳۳۱۷۱۵ -۰۶۱ / ۳۳۳۳۱۸۳۷-۰۶۱ http://khouzestan.msy.gov.ir
۱۴اداره کل ورزش و جوانان استان زنجانعلی خلیلیتلفن: ۳۳۴۴۷۴۲۲-۰۲۴ / ۳۳۴۴۷۲۰۰-۰۲۴ http://zanjan.msy.gov.ir
۱۵اداره کل ورزش و جوانان استان سمنانسیدمحمدتقی علویتلفن: ۳۴۶۸۰۲۹-۰۲۳ / ۳۴۶۸۰۲۶-۰۲۳http://semnan.msy.gov.ir
۱۶اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان ادهم کردزابلیتلفن: ۴-۳۳۴۱۳۵۷۱-۰۵۴http://sistanbluch.msy.gov.ir
۱۷اداره کل ورزش و جوانان استان فارسعباس حاجی زادهتلفن: ۷۳۱۷۰۴۳-۰۷۱۳http://fars.msy.gov.ir
۱۸اداره کل ورزش و جوانان استان قزوینعباس علایی مقدمتلفن: ۳۳۷۵۲۳۱-۰۲۸۳http://qazvin.msy.gov.ir
۱۹اداره کل ورزش و جوانان استان قم رسول منعمتلفن: ۲۹۳۵۱۱۱-۰۲۵۳http://ghom.msy.gov.ir
۲۰اداره کل ورزش و جوانان استان کردستانحامد جولاییتلفن: ۳۲۳۲۴۳۸-۰۸۷۳http://kurdestan.msy.gov.ir
۲۱اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانمیثم پاریزیتلفن: ۰۵-۲۸۱۸۵۰۱-۰۳۴۳http://kerman.msy.gov.ir
۲۲اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاهصابر رحیمیتلفن: ۶-۳۸۳۵۹۱۲۵-۰۸۳http://kermanshah.msy.gov.ir
۲۳اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویر احمدبهروز جهانبخشتلفن: ۳۳۳۳۸۰۰۲-۰۷۴http://kba.msy.gov.ir
۲۴اداره کل ورزش و جوانان استان گلستانقاسم علی برزمینیتلفن: ۳۲۲۳۱۱۰۲-۰۱۷ / ۸-۳۲۲۵۳۳۳۴-۰۱۷http://golestan.msy.gov.ir
۲۵اداره کل ورزش و جوانان استان گیلانمریم بخشیتلفن: ۳۳۳۲۴۹۵۵-۰۱۳ / ۳۳۳۲۰۰۳۲-۰۱۳http://gilan.msy.gov.ir
۲۶اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان حبیب اله امان الهیتلفن: ۳۳۳۱۹۸۲۵-۰۶۶ / ۳۳۳۱۹۸۲۶-۰۶۶http://lorestan.msy.gov.ir
۲۷اداره کل ورزش و جوانان استان مازندرانحسن رنگرزتلفن: ۳۳۳۲۰۹۷۴-۰۱۱ / ۳۳۳۲۰۹۷۲-۰۱۱http://mazandaran.msy.gov.ir
۲۸اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزیعابد حقدادیتلفن: ۳۳۶۶۵۴۶۰-۰۸۶ / ۳۳۶۶۵۵۶۰-۰۸۶http://markazi.msy.gov.ir
۲۹اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان محمودرضا امیاریتلفن: ۳۳۳۳۳۰۴۴-۰۷۶http://hormozgan.msy.gov.ir
۳۱اداره کل ورزش و جوانان استان همدانحمید سیفیتلفن: ۳۸۳۵۰۱۸۱-۰۸۱http://hamedan.msy.gov.ir
۳۱اداره کل ورزش و جوانان استان یزدمسعود شریعتیتلفن: ۳۶۲۴۵۸۵۸-۰۳۵http://yazd.msy.gov.ir

جدول ها به راست و چپ حرکت داده می شوند!